Regulamin sklepu internetowego „MAPA NATURY” s.c.

§1
– postanowienia ogólne –

1. Sklep internetowy „MAPA NATURY” s.c. – dostępny pod adresem internetowym www.mapanatury.pl – prowadzony jest przez:
a) Lidię Politańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Lidia Politańska

wspólnik spółki cywilnej MAPA NATURY Lidia Politańska, Marta Żórawska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7322018860, REGON: 100288720

b) Martę Żórawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marta Żórawska Catering Dietetyczny wspólnik spółki cywilnej MAPA NATURY Lidia Politańska, Marta Żórawska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7272692808, REGON: 383603836.

c) Sklep internetowy „MAPA NATURY” s.c. funkcjonuje pod adresem 93-266 Łódź ul.Wyższa 23/4

Nip spółki 9820383677

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa za pośrednictwem Sklepu.

§2
– słownik pojęć –

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, ułatwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka orazokreślenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczącychusługi.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

str. 1

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowymwww.mapanatury.pl.

12. Sprzedawca – osoba fizyczna:

a)

b)

Lidia Politańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lidia Politańska wspólnik spółki cywilnej MAPA NATURY Lidia Politańska, Marta Żórawska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7322018860, REGON: 100288720

Marta Żórawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Żórawska Catering Dietetyczny wspólnik spółki cywilnej MAPA NATURY Lidia Politańska, Marta Żórawska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7272692808, REGON: 383603836.

13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

15. Umowazawartapozalokalemprzedsiębiorstwa–umowazkonsumentemzawarta: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem

przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

str. 2

 1. b)  w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
 2. c)  w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
 3. d)  podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamówienie – przyjęcie oferty sprzedaży Sprzedawcy, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

  §3
  – kontakt ze Sklepem –

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wyższa 23/4; 93 – 266 Łódź
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: mapanatury@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 500 664 838
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 43 1140 2004 0000 3902 8032 5947
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerówtelefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Sprzedawca pozostaje dostępny dla Klienta w dni robocze (poniedziałek – piątek)w godzinach 8:00 – 15:00. W pozostałym zakresie czasu Sprzedawca nie gwarantuje możliwości nawiązania z nim kontaktu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji bezpośredniej na odległość.

  §4
  – wymagania techniczne –

  Do korzystania ze Sklepu, w tym: przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na produkty niezbędne są:

 1. a)  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. b)  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. c)  włączona obsługa plików cookies.

  §5
  – postanowienia ogólne w zakresie warunków umowy sprzedaży –

str. 3

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Gdy charakter przedmiotu umowy – rozsądnie oceniając zaistniałe okoliczności zawierania umowy – nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie produktu albo w ramach indywidualnego kontaktu Klienta ze Sprzedawcą przed zawarciem umowy.

  §6
  – zakładanie konta w Sklepie –

 1. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, firmę przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer bloku (ewentualnie), kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu kontaktowego do Klienta, adres e-mail.
 2. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionychw formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tegotytułu jakichkolwiek opłat, usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. powyżej.
 5. Podanie danych osobowych i adresowych wskazanych w ust. 1 powyżej jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

  §7
  – zasady składania zamówienia –

  W celu złożenia zamówienia należy:

str. 4

 1. Zalogować się do konta Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 2. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane Klienta.
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. poniżej.

  §8
  – oferowane metody dostawy oraz płatności –

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:a) kurier;
  b) paczkomat
  c) odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Wyższa 23/4; 93 – 266 Łódź
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a) płatność przy odbiorze;
  b) płatność za pobraniem;
  c) płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

  d) płatności elektroniczne

 3. Szczegółoweinformacjenatematmetoddostawyorazakceptowalnychmetodpłatnościznajdują się na stronie internetowej Sklepu.

  §9
  – wykonanie umowy sprzedaży –

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

str. 5

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest

  do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, przy czym dokonanie płatności rozumiane jest przez chwile uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Brak płatności w ww. terminie jest równoznaczny z odstąpieniem Sprzedawcy od zawartej umowy sprzedaży i anulowaniem zamówienia,

  b) płatności za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

  c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 2. W razie nadania do Klienta przedmiotu umowy sprzedaży przed uznaniem zapłaty ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy – każdorazowo w następstwie indywidualnych postanowień umowy sprzedaży z Klientem – po odstąpieniu przez Klienta od umowy sprzedaży (o którym mowa w par. 9 pkt 3 lit. a zd. drugie powyżej) jest on zobowiązany do zwrotu przedmiotu umowy na własny koszt oraz zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta poniesionych przez Sprzedawcę w terminie 2 dni od dnia dostarczenia mu rzeczy przez przewoźnika.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 4. Klient zobowiązany jest do udzielenia Sprzedawcy wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie danych osobowych i adresowych Klienta (lub podmiotu, na którego adres ma nastąpić dostarczenie rzeczy), które budzą u Sprzedawcy wątpliwości co do skutecznego dostarczenia rzeczy do Klienta. W razie odmowy udzielenia przedmiotowych wyjaśnień lub informacji Sprzedawca zastrzega prawo do wstrzymania się z dostarczeniem rzeczy do Klienta (lub podmiotu, na którego adres ma nastąpić dostarczenie rzeczy) do czasu uzyskania przez Sprzedawcę pewności co do skutecznego dostarczenia rzeczy do Klienta.
 5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów osobno z obowiązkiem każdorazowego pokrycia kosztów dostawy albo żądania dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia. Żądanie Klienta w przedmiotowym zakresie winno zostać odnotowane w uwagach do zamówienia. W razie braku uwag do zamówienia Sprzedawca dostarczy produkty osobno z obowiązkiem każdorazowego pokrycia kosztów dostawy.

str. 6

 1. Początek biegu terminu dostawy produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. a)  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem albo płatności elektroniczne – od dnia następującego bezpośrednio po dniu uznania rachunkubankowego Sprzedawcy.
  2. b)  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnianastępującego bezpośrednio po dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcieskładania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Dostawa produktu co do zasady odbywa się na terenie Polski. Dostawa produktu pozateren Polski jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu indywidualnych warunków dostawy i jej kosztów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

  § 10
  – prawo do odstąpienia od umowy –

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od dostarczenia rzeczy Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik (dzień doręczenia przesyłki do rąk Klienta lub upoważnionego przez niego odbiorcy rzeczy).
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy każdej rzeczy z osobna.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Skutki odstąpienia przez Konsumenta od umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się

  za niezawartą,
  b)w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Konsumentowi

  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających

str. 7

z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,

jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,

 1. d)  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 2. e)  Konsument powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni,
 3. f)  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
 4. g)  Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu produktu, będzie się znajdować w opisie produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi min. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

  § 11
  – reklamacja –

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszymRegulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeliKlientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

str. 8

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 k.c., jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

  § 12
  – RODO –

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Za wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poczytuje się udostępnienie przez niego danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Klient – po wykonaniu umowy sprzedaży – ma prawo, w każdym czasie, żądać usunięcia jego danych osobowych ze zbiorów danych osobowych Klientów Sklepu. W razie skorzystanie z ww. prawa Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności szkody powstałepo stronie Klienta w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi w razie późniejszychewentualnych roszczeń kierowanych do Sprzedawcy.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. a)  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. b)  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

str. 9

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
– postanowienia końcowe –

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronyumowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca (Sprzedawca) ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
 3. W razie ewentualnego sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m. in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie wyraźnie widocznej informacji o tym fakcie na stronie Sklepu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

str. 10